Gå til sideindhold

Pædagogisk praksis

Pædagogisk praksis og indsatsområder

 

Klar til Læring: I de 3 dagundervisningstilbud arbejdes der som en integreret del af dagligdagen med de 7 kompetencer fra ”Klar til læring” www.Klartillaering.dk  Dette gøres ud fra en bagvedliggende tænkning om, at det gerne skal være hele mennesker, vi skal sende videre i uddannelsessystemet. Derfor vægter vi både de personlige, sociale og faglige kompetencer meget højt.

 

Elevplaner: Der udarbejdes elevplaner på alle elever hvert år. Disse er som udgangspunkt tilgængelige for forældre og elev på www.minuddannelse.dk senest 1. dec. Elevplanerne sendes ligeledes til betalingsforpligtende myndighed/skole og kommunens visitationsudvalg og benyttes som udgangspunkt for revisitationsprocedurer.

 

Mobiltelefon: På opfordring og i samarbejde med forældregruppen er det besluttet, at brugen af mobiltelefoner ikke er tilladt i undervisningen. Der kan dog være undtagelser, hvor mobiltelefoner indgår direkte i undervisningssammenhænge.

 

Holddannelse: Vi arbejder meget med fleksible holddannelser og tager udgangspunkt i det, der giver mening i forhold til den aktuelle elevgruppes faglige niveau, alder, sociale forudsætninger mm.

 

Lejrskoler/ture: Det tilstræbes, at der hvert år i august/september afholdes introtur af ca. 2 dages varighed.  I sidste halvdel af skoleåret tager de enkelte afdelinger oftest på en studietur af op til 5 dages varighed. Der må forventes en vis forældrebetaling i forbindelse med deltagelse i disse ture.

 

Specialpædagogisk bistand: Vi arbejder tæt sammen med PPR, Børn og Familie samt Ungeenheden. Dette skal ses ud fra et perspektiv om, at det er en koordineret og sammenhængende indsats, der skaber de bedste resultater for de unge.

 

Alle afdelinger har tilknyttet psykologbistand fra PPR og har tilknyttet en rådgiver fra Børn og Familie i forhold til supervision, hvilket gælder såvel i forhold til elever som personale.

 

Timetal: I dagundervisningen følger vi de vejledende timetal fra Undervisningsministeriet for fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Vikardækning: Da vores pædagogiske tilgang til arbejdet med de unge er knyttet meget op på relationer, vil vi i størst mulig udstrækning tilstræbe at vikardække med personer, de unge kender fra dagligdagen.

 

 

Ferieplan: Vi følger den kommunale plan for skoleferier. http://www.hedensted.dk/borger/familie,-boern-og-unge/skole-og-sfo/skolernes-ferieplan

 

 

UU-Vejledning: På hver af de 3 afdelinger er der tilknyttet UU-Vejleder, som arbejder tæt sammen med personalet om praktik og uddannelse til de unge. For yderligere info se http://uu.hedensted.dk/

 

 

Karakterer: Karaktergennemsnit for ungdomsskolens dagundervisningstilbud finder du her https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/613210.aspx

 

 

 

Lovgrundlaget for Ungdomsskolens Heltidsundervisning og Ungdomsskolen som organisation finder du her

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190083

 

 

 

 

 



Senest opdateret 05.07.2019 08:26 af LGL
Apricore logo